Stichting In Het Hart

We willen vanuit het hart van Giessenburg een plek zijn in het hart voor onze buurt; de eenzame, oudere, jongere, moeder, tiener en vluchteling etc.

Doelstelling:

1. Het doel van de stichting is het tot stand brengen van een duurzame verbinding tussen inwoners, jong en oud, Nederlands en met een migratie achtergrond, vanuit de overtuiging dat ieder mens liefde en vriendschap nodig heeft.

2. De stichting heeft ook tot doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het hiervoor genoemde doel in de ruimste zin verband houden of daarvoor bevorderlijk kunnen zijn.

3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door ontmoetingen tussen inwoners te faciliteren, het bezoeken van eenzamen, het organiseren van bijeenkomsten en ontmoetingen, alsmede overige alternatieven die bijdragen aan de doelstelling van de stichting.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Maartje van Druten-Harrewijn
Secretaris: Bastiaan Verspuij
Penningmeester: Teus Visser
Algemeen lid: Dinella Visser-Verspuij

Beloningsbeleid:

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Ook werkt de stichting uitsluitend met vrijwilligers.

Verslag van uitgeoefende activiteiten:

De stichting is opgericht op 11-06-2019 en is druk doende met het opzetten van haar activiteiten. Een activiteit van de stichting kunt u vinden op www.deelcafedebuuf.nl

Financiële verantwoording:

Hier zult u jaarlijks het jaarverslag van de stichting vinden, opgesteld door een onafhankelijk accountantskantoor. Dit voor een zo transparant mogelijke communicatie richting betrokkenen.

Vermogen:

Het vermogen van de stichting kan worden gevormd door:
1. bijdragen van hen, die met het doel van de stichting sympathiseren
2. bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is
3. subsidies
4. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen
5. opbrengsten van activiteiten van de stichting
6. alle andere baten

Beleidsplan:

Als start van onze activiteiten richten we ons in eerste instantie op het opstarten van een ontmoetingsruimte met de naam “de Buuf”. Dit zal voor 2019 en 2020 de focus hebben waarna we de vraaggericht onze activiteiten zullen uitbreiden.

Voor wat betreft het werven van gelden richten we ons voor de investeringen op fondsen en bedrijven en voor wat betreft de exploitatiekosten richten we ons op lokale bedrijven en particulieren. Mocht u hierin interesse hebben stuur dan een mail naar
stichtinginhethart@gmail.com.

Voor wat betreft ons beleid voor het opstarten van de ontmoetingsruimte hebben we dit als volgt geformuleerd:

Delen dichtbij
- Creëren van een deelcafé als fysieke ontmoetingsplek (‘drinken’)
- Mensen in staat stellen om hun goede bedoelingen vorm te geven, door middel van o.a. ontmoetingen in het deelcafé, kleine vrijwilligerstaken uitvoeren die door organisaties worden aangedragen, eigen initiatieven organiseren etc. (‘delen’)
- Inspireren van- en geïnspireerd worden door bezoekers om op een (ver)nieuw(d)e manier na te denken over delen, o.a. door films, boeken, bijeenkomsten, bedrijfsbijeenkomsten etc. (‘denken’)

Delen ver weg
- Meeropbrengsten van het deelcafé worden geïnvesteerd in projecten/initiatieven die de medemens in nood ‘ver weg’ ondersteunt, liefst met directe betrokkenheid van Giessenburgers in het buitenland (‘drinken’ en ‘delen’)
- Constructieve communicatie tussen ‘ver weg’ (ondersteunde projecten/personen) en ‘dichtbij’ mogelijk maken en onder de aandacht brengen (‘delen’)
- Het onder de aandacht (laten) brengen van onrechtvaardige situaties elders in de wereld, zodat mensen in Giessenburg bewust worden en actie kunnen ondernemen (‘denken’)
De thema’s ‘drinken, delen & dromen’ zijn terugkerend, en dienen zodoende als kapstok om e.e.a. qua organisatie en presentatie duidelijk aan op te hangen. De visie op het realiseren van onze missie (‘dichtbij delen’ en ‘veraf delen’) is kort samen te vatten in de onderdelen drinken, delen & dromen, die specifiek (en fysiek) gebundeld worden in deelcafé De Buuf.